Közérdekű adatokKözérdekű adatok         Közadat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 22-23. § szerint az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat. A hagyományos közzétételi módok a technológiai változások következtében előálló új társadalmi igények miatt egyre inkább elégtelenek és gazdaságtalanok, ezért szükséges az elektronikus közzététel előírása. Gáborján Község Önkormányzata honlapjának ezen oldalán kíván eleget tenni törvényi kötelezettségének.


I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus elérhetősége, honlapja

2. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége


2. A felügyelt költségvetési szervek
   
 Szentpéterszeg Mesevilág Óvoda 

3. Gazdálkodó szervezetek

1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, az alapítványok kezelő szerve, tagjainak felsorolása

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség, kiadó neve, elérhetősége, főszerkesztőjének neve

4. A felettes, illetve felügyeleti szerv, a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve, székhelye, elérhetősége

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, igénybevételének rendje, a közszolgáltatások díja, a kedvezmények mértéke

6. A közfeladatot ellátó szerv által használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett nyilvántartások azonosító adatai, a gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költsége

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témájának leírása, a kiadványhoz való hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége vagy a fizetendő költségtérítés

8. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok

9. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista


4. Közalapítványok

5. Lapok

  1. Péterszegi Körkép, Szentpéterszeg község közéleti havilapja

    
6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

  1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 

 

Szentpéterszeg Község Önkormányzata által ellátott önkormányzati feladatok államháztartási kormányzati funkció szerinti besorolása a kincstári törzskönyvi nyilvántartás szerint:

 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

- Köztemető-fenntartás és működtetés

- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

- Út, autópálya építése

- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

- Közvilágítás

- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- Háziorvosi alapellátás

- Háziorvosi ügyeleti ellátás

- Ifjúság-egészségügyi gondozás

- Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

- Idősek nappali ellátása 

- Demens betegek nappali ellátása

- Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

- Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

- Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

- Szociális étkeztetés

- Házi segítségnyújtás

- Család és gyermekjóléti szolgáltatások

- Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő  képzések, támogatások

- Fogyatékossággal élők integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások

 - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

- Mindenféle egyéb szabadidő szolgáltatás

- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

- Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

- Országos közfoglalkoztatási program

- Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 

- Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

- Zöldterületkezelés,

- Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

 


2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

3. Közszolgáltatások

4. A szerv nyilvántartásai

5. Nyilvános kiadványok
Lap neve: Péterszegi Körkép
Kiadja:     Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
                4121 Szentpéterszeg, Kossuth u. 45.
                Tel: 54/416-910, 54/416-835
                 Főszerkesztő:    Vadászné Balogh Mária


6. Szabályzatok

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A Képviselőtestület döntései, a szavazás nyilvános adatai

2. Nemzeti Jogszabálytár

8. Pályázatok

9. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az igények tekintetében illetékes szervezet neve, elérhetősége

2.
 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai, az adatok felhasználására vonatkozó általános szerződési feltételek, az adatok hasznosítására irányuló szerződések listája


10. Közzétételi listák

1. Közérdekű adatigénylés 2023. évi jelentés

III. Gazdálkodási adatok

1. A működés törvényessége, ellenőrzések

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésének nyilvános megállapításai

3. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

4. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk


2. Költségvetések, beszámolók


3. Működési adatok

1. A közfeladatot ellátó szervnél a foglalkoztatottak létszámára, juttatásaira vonatkozó adatok, a vezető tisztségviselők illetménye, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, a támogatás célja, összege, a támogatásból megvalósított program megvalósításának helye

3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa) tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződés értéke, időtartama

4. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, a pályázat eredményei)

5. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, érdekképviselet, kulturális, szociális, sporttevékenységet segítő szervezet, alapítvány által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei